Astrologie 
Astrologie nader bekeken

Van oudsher heeft de mens naar de hemel gekeken. Vooral toen we nog niet geciviliseerd waren, maar meer in relatie met de natuur leefden. Vanuit  inscripties in beenderen van dieren weten we dat de mens in de Oude Steentijd, zo´n 15000 v. Chr. de maanfasen en daarmee de cyclus van de Maan heeft leren kennen. Zo heeft de mens zijn kennis omtrent hemelverschijnselen steeds verder uitgebouwd. De bevindingen vormen de grondslag voor de interpretatie van horoscopen.

Het verschil tussen astronomen en astrologen is dat de eerste de verschijnselen aan de hemel observeert, cycli bestudeert en de natuurkundige eigenschappen van sterren en planeten bestudeert en dat astrologen  gebruik maken van bepaalde gegevens uit de astronomie met de bedoeling samenhangen en verbanden met gebeurtenissen op aarde te vinden. De astrologie zoekt naar analogieën tussen hetgeen er aan de hemel gebeurt, voornamelijk uitsluitend uit ons eigen zonnestelsel,  en datgene wat zich in de breedst mogelijke zin op aarde afspeelt. Het principe “ Zo boven, zo beneden” wordt gehanteerd  in de astrologie.

Astronomie en astrologie gingen aanvankelijk hand in hand tot de 17e eeuw. Daarna werd astrologie, vooral door de ´kerken` verboden. In deze tijd staat het echter (gelukkig) steeds meer in de belangstelling.

De astrologie is inderdaad al heel erg oud, maar heden ten dage wordt deze anders gebruikt dan in de oudheid. De astrologie is ingrijpend veranderd en ontwikkelt zich nog steeds. De astrologie als dynamisch kennisgebied is nog steeds in beweging, steeds nieuwe verbanden, nieuwe samenhangen, eigentijdse onderzoeken zijn aan de orde. Zoals er ook in de afgelopen eeuwen nieuwe planeten zijn ontdekt.

De horoscoop van een gebeurtenis (geboorte, start van een bedrijf, enz.) is in feite niets anders dan een momentopname van de hemel gezien vanuit de plaats op aarde waar de gebeurtenis plaatsvond. Je kunt zeggen het is ´een blauwdruk`.

De Westerse astrologie waar ik mee werk is gebaseerd op de psychologie van Carl G. Jung, en kent verschillende vormen. De bekendste is de karakterduiding, ofwel psychologische duiding, daarnaast kennen we de zakelijke astrologie, de politieke astrologie, de medische astrologie, esoterische astrologie, de astrologie van zaaien en oogsten en de uurhoekastrologie (dat is de horoscoop van het moment van een vraag of gebeurtenis). En zo zijn er talloze andere vormen denkbaar.

In de media heeft een verkeerde voorstelling van zaken over de astrologie overheerst en daardoor worden de serieuze astrologen geconfronteerd met veel misverstanden  en verkeerde verwachtingen. Alsof alles al bij voorbaat vast zou liggen en dat astrologie alleen maar concreet voorspellend zou zijn, of een magisch middel om je lot te kunnen beheersen, of dat het een geloof is.  De horoscoop in de dag- en weekbladen heeft niets uitstaande met de echte astrologie, maar vereist een serieuze en diepgaande studie van de astrologie. Het is een techniek die werkt en die gebaseerd is op eeuwenlange ervaring in de praktijk.

We kunnen niet verklaren hóe de astrologie werkt, maar we kunnen wel degelijk onderzoeken óf ze werkt. Dat in de astrologie ´de hele mens`wordt bekeken, dus zijn innerlijk niet losstaand van zijn omgeving (cultuur, religie, opleiding, enz.) stelt hoge eisen aan de wetenschap wil zij oordelen over het al dan niet werken van de astrologie. De astrologie verschaft unieke kwalitatieve informatie, zie zich moeilijk leent voor kwantitatief onderzoek, zoals statistiek.